Navigace

Obsah

Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1.    vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:

a.    jméno žadatele,

b.    příjmení žadatele,

c.     datum narození žadatele,

d.    místo trvalého pobytu žadatele,

e.    adresu pro doručování,

f.     údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě

2.    podat žádost

a.    osobně u evidenčního orgánu,

b.    prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

c.     elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

3.    po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

4.    zadat udělené přístupové jméno a heslo v rubrice „přístup do registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a.    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b.    poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c.     neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

 

Kontakty

Adresa

Obecní úřad Budišovice
Opavská 112
747 64 Budišovice

IČ: 00635413
č.ú.: 1841538379/0800
Česká spořitelna a.s.

Spojení
Tel.: 553 776 181
        775 722 481
obec@budisovice.cz
ucetni@budisovice.cz

ID datové schránky: evxay7r

Kontakty na starostu obce Ing. Petra Uvíru
Tel.: 553 776 181 mob.: 725 141 542
obec@budisovice.cz

Kontakt na mistostarostu obce Ing. Jiřího Popiolka

Tel: 606 440 134

Kontakty na účetní obce Miroslavu Kozlovou
Tel.:553 776 181 mob.: 775 722 481
ucetni@budisovice.cz

Úřední hodiny